Ideálny vetrací systém využíva rekuperáciu tepla, čo vedie k vysokej energetickej efektívnosti budov. Pri návrhu a inštalovaní týchto systémov je dôležité zvážiť nasledujúce faktory:

Správne dimenzovanie systému: Vetranie a rekuperácia tepla musia byť navrhnuté na základe veľkosti budovy a spôsobu užívania, aby dosiahli optimálnu účinnosť.

Kvalita komponentov: Použitie kvalitných výmenníkov tepla a ventilátorov je zásadné pre dosiahnutie optimálnych výsledkov.

Riadenie a monitorovanie systému: Využitie inteligentných riadiacich systémov je nevyhnutné na správne riadenie vetracieho procesu a minimalizáciu energetických strát.

 

Výhody vetrania s rekuperáciou tepla

  • Neustále privádza čerstvý a čistý vzduch do domácnosti
  • Znižuje záťaž životného prostredia – využíva odpadové teplo sa znižuje potrebu vykurovania
  • Vytvára zdravšie prostredie – filtruje peľ, splodiny a iné alergény v domácom ovzduší
  • Reguluje vlhkosť – rekuperácia s entalpickým výmenníkom
  • Znižuje koncentráciu CO2 /aj prípadného radónu/
  • Účinnosť rekuperácie až 90 %
  • Energetická úspora na vykurovaní až 50 %

Návrh vetrania s rekuperáciou je komplexná záležitosť a vyžaduje viacero potrebných informácií. 

POZOR: nevhodná rekuperácia (lacná náhrada), zle navrhnutý alebo veľmi zle namontovaný systém môžu znižovať kvalitu vzduchu v domácnosti. Kondenzácia musí prebiehať v priestoroch rekuperačného systému, ktoré sú na to určené. Inak môže prichádzať k vzniku plesní.

Rekuperáciu ju možné namontovať takmer do každého domu! Rekuperácia je potrebná pre nízkoenergetické novostavby, ale účinná je aj v starších domoch, kde je vysoká alebo príliš nízka vlhkosť.

Ako často je potrebné vymeniť vzduchové filtre?

Filter do rekuperácie odporúčame vymeniť každých šesť mesiacov a v nových domoch každé štyri mesiace. Pravidelne kontrolujte filtre. Filtre vymieňajte pri vypnutej rekuperačnej jednotke.

Nikdy nečistite filtre do rekuperácie vodou alebo inou kvapalinou!

Pre správne fungovanie a ochranu systému riadeného vetrania je dôležité kontrolovať /v prípade potreby vymieňať/ filtre proti prachu a peľu. Odsávaný aj nasávaný vzduch sa filtrujú pomocou špeciálnych vzduchových filtrov. Filtre musia byť nahradené včas, aby sa zabránilo dodatočnej a zbytočnej údržbe.

Filtre do rekuperácie rozdeľujeme podľa filtračnej schopnosti do filtračných tried. Filtračné triedy definujú veľkosť častíc, ktoré filter dokáže zachytiť.

Prachové častice sú rozdelené do kategórii PM tried:
PM10 (≤ 10 μm)
PM2.5 (≤ 2.5 μm)
PM1 (aerodynamický priemer ≤ 1 μm)