Program OBNOV DOM

Dotácie obnov domObnova rodinných domov je v pláne obnovy ako súčasť boja s klimatickou zmenou a energetickou krízou. Reformy a investície v oblasti zelenej energie tvoria najväčšiu časť Plánu obnovy a odolnosti.

Využívaním neefektívnych zdrojov tepla trpí životné prostredie a náklady na vykurovanie sú neúmerne vysoké. Domy postavené pred rokom 2013 poväčšine nespĺňajú súčasné štandardy energetickej náročnosti, sú záťažou pre životné prostredie a sú energeticky náročné. Investície do znižovania emisií sa môžu vrátiť v podobe nižších účtov za energie, zhodnotenia majetku, zlepšenia života a zdravia.

Výzva č. 3
Ako získať príspevok na obnovu domu – postupnosť krokov

Žiadosť o príspevok na obnovu rodinného domu si môžete podať prostredníctvom online formulára zverejneného na stránke: https://obnovdom.sk/. Overte si, či spĺňate podmienky oprávnenosti a ste oprávneným žiadateľom o príspevok. Ubezpečte sa, že máte požadovanú dokumentáciu.

Pred podaním žiadosti o príspevok – dotáciu (žiadateľ)

1 Zistite, či ste oprávnený žiadateľ
Oprávneným žiadateľom je fyzická osoba, ktorá spĺňa tieto podmienky:

Je občanom členského štátu EÚ
Je spôsobilá na právne úkony
Je vlastníkom, alebo bezpodielovým spoluvlastníkom, alebo podielovým spoluvlastníkom rodinného domu na obnovu ktorého žiada finančné prostriedky mechanizmu
Nebola právoplatne odsúdená za špecifické trestné činy finančného charakteru. Podmienka sa vzťahuje na všetkých spoluvlastníkov rodinného domu
Žiadateľ musí zostať vlastníkom, resp. spoluvlastníkom do momentu nadobudnutia účinnosti zmluvy o Poskytnutie prostriedkov z mechanizmu (PPM)
Žiadateľ na úkony spojené s predložením žiadosti a vyplatením prostriedkov mechanizmu môže splnomocniť tretiu osobu (fyzickú alebo právnickú). Podpis osoby udeľujúcej splnomocnenie (žiadateľa) na splnomocnení musí byť úradne overený

2 Aký príspevok môžete získať

Maximálna výška príspevku je:

15 000 EUR v prípade, že obnovou RD sa dosiahne úspora primárnej energie v rozsahu 30-60% oproti stavu pred obnovou RD alebo
19 000 EUR (t.j. 15 000 EUR + bonus vo výške 4 000 EUR) v prípade, že obnovou RD sa dosiahne úspora primárnej energie viac ako 60 % oproti stavu pre obnovou

Výška poskytovaného finančného príspevku je 75 % celkových oprávnených výdavkov. Minimálna požadovaná úspora primárnej energie je 30%.

Maximálna výška prostriedkov (19 000 EUR) je uvedená v žiadosti a bude (v prípade, že žiadosť splní všetky podmienky overované pred uzavretím zmluvy) automaticky uvedená aj v zmluve o PPM.

Skutočná výška príspevku sa vypočíta na základe jednotkových cien v čase predloženia žiadosti o platbu (ŽoP), v ktorej prijímateľ uvedie skutočne realizované opatrenia.
POZNÁMKA: Rozdiel medzi skutočne vynaloženými výdavkami na obnovu RD a poskytnutým finančným príspevkom si hradí prijímateľ z vlastných, alebo úverových zdrojov.

3 Spĺňa váš dom podmienky?

Rodinný dom, na obnovu ktorého má byť poskytnutý finančný príspevok, musí spĺňať tieto podmienky:

Nachádza sa na území Slovenskej republiky
Na liste vlastníctva je evidovaný ako „rodinný dom“, t. j. má maximálne tri bytové jednotky
Bol postavený pred 1. januárom 2013
Je využívaný v prevažnej miere na bývanie (podlahová plocha domu využívaná na iný účel ako na bývanie nesmie presiahnuť 10 % celkovej podlahovej plochy domu)
V projektovom energetickom hodnotení (ďalej aj „PEH“) alebo energetickom certifikáte budovy (ďalej aj „ECB“) je zatriedený ako rodinný dom
Energetická hospodárnosť rodinného domu pred obnovou je určená odborne spôsobilou osobou v projektovom energetickom hodnotení alebo energetickom certifikáte (vzory nájdete TU).

Splnenie podmienok uvedených v bodoch 4 – 6 sa preukazuje predložením Projektového energetického hodnotenia (PEH) alebo Energetickým certifikátom budovy (ECB) pred obnovou do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o PPM.

4 Poraďte sa s odborníkmi

Poraďte sa s odborníkmi, ktorí vám navrhnú optimálne riešenie na dosiahnutie 30 % minimálnej úspory oproti pôvodnému stavu. Oslovte stavebného projektanta a autorizovanú osobu na energetické posúdenie rodinného domu.

Pre vystavenie energetického certifikátu môžete osloviť:

Spracovateľom energetického certifikátu musí byť odborne spôsobilá osoba pre tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov, evidovaná v registri oprávnených osôb, vedenom Slovenskou komorou stavených inžinierov.
Zoznam oprávnených osôb nájdete na: https://verejnyportal.sksi.sk/search
Pre výber odborne spôsobilej osoby je potrebné:
ako odbornú spôsobilosť vybrať „Energetická hospodárnosť budov“ a kategóriu zoznamu „Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov – tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov“.
ECB nesmie byť vydaný žiadateľom, ani jemu blízkou osobou, podľa § 116 zákona Občianskeho zákonníka.

Pre vystavenie projektového energetického hodnotenia môžete osloviť:

PEH pre potreby tejto výzvy vypracováva projektant, evidovaný v registri oprávnených osôb, vedenom Slovenskou komorou stavených inžinierov.
Zoznam oprávnených osôb nájdete na: https://verejnyportal.sksi.sk/search
Pre výber projektantov je potrebné:
ako odbornú spôsobilosť vybrať „Autorizovaní stavební inžinieri“ a kategóriu zoznamu „100 A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo – budovy“ alebo „410 I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb – budovy“ alebo „430 I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb – stavebná fyzika 1“
Oprávnenou osobou je aj „Autorizovaný architekt 1“ (AA) vedený v zozname oprávnených osôb dostupnom na: https://www.komarch.sk/zoznamy-architektov
Pre účely tejto výzvy musí obsahovať posúdenie pôvodného, ako aj navrhovaného stavu, vrátane kvantifikácie úspory primárnej energie a posúdenia tepelnej stability miestnosti, ďalej tabuľky pre východiskový stav a pre navrhovaný stav v štruktúre podľa prílohy č. 4 vyhlášky o EHB
PEH nesmie byť vypracované žiadateľom, ani jemu blízkou osobou, podľa § 116 Občianskeho zákonníka

5 Pripravte si potrebné dokumenty

Pripravte si všetky doklady, ktoré sú potrebné na vloženie údajov do formulára žiadosti, resp. doklady, ktoré budete pripájať k žiadosti o príspevok.
UPOZORNENIE: Je dôležité, aby ste si vyhotovili fotodokumentáciu stavu rodinného domu pred realizáciou obnovy, aby ste po ukončení realizácie projektu obnovy rodinného domu vedeli zdokumentovať stav domu pred obnovou.

Doklady, z ktorých potrebujete údaje na vyplnenie žiadosti:
Doklad Forma dokladu Údaje uvádzané do formulára žiadosti
Doklad totožnosti

občiansky preukaz, alebo
pas, alebo
doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty

identifikačné údaje vrátane dokladu totožnosti
Číslo účtu (IBAN)

výpis z účtu, alebo
iný doklad obsahujúci IBAN

číslo účtu v tvare IBAN

(ktoré sa následne uvádza do zmluvy o PPM na účely vyplatenia prostriedkov mechanizmu)
List vlastníctva (LV) rodinného domu

List vlastníctva (LV)

údaje identifikujúce RD z LV
Doklady – Povinné prílohy, ktoré potrebujete priložiť k žiadosti o príspevok:
Názov dokumentu Originál / kópia Poznámka

Dokument potvrdzujúci vek rodinného domu:

Prvé kolaudačné rozhodnutie alebo povolenie užívania stavby alebo
potvrdenie obecného/mestského úradu potvrdzujúce vek rodinného domu
alebo znalecký posudok vypracovaný odborne spôsobilou osobou, z ktorého je zrejmý rok výstavby

 

Podanie žiadosti o dotáciu Obnov dom

1 Vyplňte formulár a podajte žiadosť

Termín spustenia predkladania žiadostí: 24. apríl 2023 9:00 hod.

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pozostáva z formulára žiadosti a relevantných príloh. Žiadosť je predložená riadne, ak je predložená v stanovenej forme a včas.

Žiadosť je predložená v stanovenej forme, ak je:

Formulár žiadosti zaevidovaný prostredníctvom on-line formulára zverejneného od 24.4.2023 na www.obnovdom.sk.

Po vyplnení formulár lokálne uložte v PC a následne:
vytlačte, podpíšte a spolu s povinnými prílohami vložte do uzavretej, nepriehľadnej obálky, na ktorú napíšte: „Žiadosť – Plán obnovy“, „Výzva 02I01-18-V03“ a následne odošlite v listinnej podobe
poštou, kuriérom alebo osobne na adresu podateľne SAŽP,
osobne na niektorú z regionálnych kancelárií v čase otváracích hodín
alebo
ak disponujete zaručeným elektronickým podpisom, uložený formulár elektronicky podpíšte platným kvalifikovaným elektronickým podpisom a spolu s prílohami odošlite do e-schránky SAŽP prostredníctvom www.planobnovy.sk., pričom v časti „Údaje o správe“ uveďte ako „Predmet“ „Obnova rodinných domov – výzva 02I01-18-V03“ a ako „Značka odosielateľa“ kód žiadosti.
Žiadosť je predložená včas,
ak je predložená do 15 pracovných dní od termínu zaevidovania elektronického formulára žiadosti (vrátane). Pre splnenie tejto podmienky je rozhodujúci:
v listinnej podobe deň jej fyzického doručenia*; poštovou, kuriérom alebo osobne na adresu podateľne SAŽP, resp. osobne na adresu niektorej regionálnej kancelárie
elektronicky do e-schránky SAŽP, deň doručenia žiadosti do e-schránky SAŽP na ústrednom portáli verejnej správy (ďalej len „ÚPVS“) – www.slovensko.sk

Formulár žiadosti a jeho prílohy musia byť vyplnené v slovenskom alebo českom jazyku.
Žiadosť musí obsahovať všetky údaje potrebné na overenie splnenia podmienok, vrátane podpisu žiadateľa, resp. splnomocnenej osoby.
Žiadosť musí byť predložená v čase trvania výzvy.

UPOZORNENIE: Žiadosť je považovaná za predloženú, ak je doručená do podateľne SAŽP, na niektorú z regionálnych kancelárií, alebo do e-schránky SAŽP. Vyplnenie formulára žiadosti na web stránke www.obnovdom.sk nie je podaním žiadosti.

* Fyzické doručenie znamená, že nestačí zásielku odovzdať do prepravy (pošta, kuriér), ale v požadovanom termíne už musí byť žiadosť fyzicky doručená do SAŽP.
ODPORÚČANIE: V prípade, že nie ste zdatní v práci s internetom alebo k nemu nemáte prístup, môžete na podanie žiadosti a na následné kroky splnomocniť tretiu osobu.

2 Počkajte na vyjadrenie

Vašu žiadosť vrátane príloh skontrolujeme a posúdime splnenie podmienok.

V prípade, že žiadosť spĺňa všetky podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu, bude vám zaslané oznámenie o splnení podmienok (súčasťou ktorého je informácia o schválenej výške finančných prostriedkov).

Zároveň vás vyzveme, aby ste sa zaregistrovali na verejnom portáli Informačného a monitorovacieho systému Plánu obnovy, a to najneskôr v deň podpisu zmluvy o Poskytnutie prostriedkov z mechanizmu (PPM).

V prípade, že pri overovaní splnenia podmienok zistíme, že vaša žiadosť nie je úplná, vyzveme vás na doplnenie chýbajúcich informácií, resp. dokladov.

V prípade, ak vaša žiadosť nebude spĺňať niektorú z podmienok, bude vám zaslané oznámenie o nesplnení podmienok poskytnutia príspevku, vrátane identifikácie konkrétnych nedostatkov, ktoré viedli k nesplneniu podmienok.

Žiadosť (po odstránení nedostatkov, ktoré viedli k nesplneniu podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu) môžete opätovne predložiť.

Po schválení žiadosti o príspevok (prijímateľ)postupujte podľa pokynov na: https://obnovdom.sk/

Zdroj: https://obnovdom.sk/