Primárnym účelom príspevku bude zníženie emisií prachových častíc, ako znečisťujúcich látok, ktoré domácnosti produkujú pri spaľovaní tuhého paliva.Výmena plynového kotla za účinnejší plynový kotol nebude podporovaná, t.j. je nevyhnutné, aby došlo k zmene palivovej základne z tuhého paliva na zemný plyn.

Dotácie na výmenu kotlov. Základnou podmienkou na získanie kotlíkovej dotácie bude náhrada pôvodného kotla na tuhé palivo (drevo, uhlie) za kotol na zemný plyn. Príspevok preto môže získať každá domácnosť, ktorá v súčasnosti vykuruje tuhým palivom, ale aj taká, ktorá využíva zemný plyn len na varenie či ohrev teplej vody a jej ročná spotreba zemného plynu by neprekročí 700 m3, pričom vykurovanie domu rieši primárne prostredníctvom spaľovania tuhého paliva.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán OP KŽP, v súčasnosti pripravuje znenie výzvy a nastavenie podmienok poskytnutia príspevku pre domácnosti, ktoré budú zverejnené na webovej stránke www.op-kzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia 16. decembra 2019 vyhlásila verejnú súťaž na administrátora kotlíkových dotácií. Úspešný uchádzač bude vykonávať všetky administratívne úkony súvisiace s výmenou zastaraných spaľovacích zariadení v domácnostiach za plynové /úsporné/. Lehota na predkladanie ponúk je 17. január 2020 a administrátor by mal túto činnosť vykonávať po dobu 2 rokov.
Termín začiatku prijímania kotlíkových žiadosti však zatiaľ nie je známy.

Konkrétny spôsob poskytovania podpory domácnostiam, ako aj jednotlivé podmienky poskytnutia príspevku domácnostiam v súčasnosti nie sú známe. Predpokladá sa, že v najbližších týždňoch Ministerstvo životného prostredia zverejní podrobnosti pre domácnosti, ako o danú dotáciu požiadať. Podporou pre domácnosti bude možné plnohodnotne využiť až na vykurovacej sezóne 2020/2021.

Výška kotlíkovej dotácie

Ministerstvo predpokladá, že na jednu domácnosť by poskytnutá podpora mohla dosiahnuť až 3 000 eur. Táto suma by mohla pokryť náklady na nákup nového kondenzačného kotla aj s nákladmi na jeho inštaláciu – prípadne aj na zriadenie domových rozvodov plynu (tzv. odberné plynové zariadenie – OPZ).

Z výšky vyčlenených peňažných prostriedkov vychádza, že kotlíkové dotácie dostane cca 10 000 domácností vykurujúcich tuhým palivom. Podľa ministerstva je v súčasnosti na Slovensku odhadom 120 000 domácností, ktoré využívajú vykurovacie zariadenia staršie ako 30 rokov.

Predpokladaný priebeh:

 1. – jednoduchá elektronická rezervácia dotácie, kde žiadateľ vyplní identifikačné údaje a adresu nehnuteľnosti, ktorú vykuruje tuhým palivom
 2. – žiadateľovi obdrží unikátny kód, ktorý následne uvedie v žiadosti o poskytnutie dotácie
 3. – žiadosť o poskytnutie dotácie by sa mala podať v papierovej podobe poštou /lehota na vyhodnotenie žiadosti by mala byť 30 dní/
 4. – v prípade schválenia dotácie by mala byť domácnosti poštou zaslaná informácia obsahujúca potvrdenie o pridelenej dotácií, obsahujúce unikátny kód, výšku schválenej dotácie a adresu nehnuteľnosti, pre ktorú bude dotácia poskytnutá / výška dotácie by mala zodpovedať nákladom na inštaláciou plynového kotla ako aj plynových domových rozvodov/
 5. – lehota na uplatnenie dotácie by mala byť 6 mesiacov
 6. – potvrdenie by mala domácnosť uplatniť u oprávneného zhotoviteľa, ktorý jej bude realizovať inštaláciu kotla
 7. – investor by mal uhradiť zhotoviteľovi časť faktúry, ktorej výška bude bude predstavovať rozdiel medzi výškou poskytnutej dotácie a reálnymi nákladmi na inštaláciu

Základnou podmienkou na získanie kotlíkovej dotácie bude náhrada pôvodného kotla na tuhé palivo (drevo, uhlie) za kotol na zemný plyn. Príspevok preto môže získať každá domácnosť, ktorá v súčasnosti vykuruje tuhým palivom, ale aj taká, ktorá využíva zemný plyn len na varenie či ohrev teplej vody a jej ročná spotreba zemného plynu by neprekročí 700 m3, pričom vykurovanie domu rieši primárne prostredníctvom spaľovania tuhého paliva.

Podľa informácií zverejnených v súťažných podkladoch k verejnému obstarávaniu by sa domácnosť taktiež mala zaviazať, že bude využívať nový plynový kotol na vykurovanie po dobu aspoň 5-tich rokov po uvedení do prevádzky.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky s cieľom zabezpečiť finančnú podporu a implementáciu opatrenia na zníženie emisií prachových častíc do ovzdušia otvára možnosť použitia prostriedkov Kohézneho fondu vo výške 30 mil. EUR na podporu výmeny starých kotlov na tuhé palivo za nové plynové kotly v domácnostiach a vyhlásenia takto zameranej výzvy.

Zdroj: https://www.geotherm.sk/dotacie-kotly/