Dotácia na obnovu staršieho rodinného domu

Plánované vyhlásenie výzvy – dotácií je v 3. štvrťroku 2022

Ministerstvo životného prostredia zverejnilo podmienky projektu obnovy (dotácií) 30-tisíc rodinných domov do roku 2026 (dotácie na obnovu rodinných domov).
Ľudia budú môcť získať financie na zateplenie domu, výmenu okien či dverí, zelenú strechu, či inštaláciu zdroja energie. Týkať sa to bude domov 10-ročných a starších (domov postavený pred rokom 2013).

Cieľom investície je do júna 2026 obnoviť 30 000 rodinných domov a tak účinne prispieť k úspornému a ekologickému bývaniu. Ide o zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov a zníženie spotreby energie prostredníctvom komplexnej obnovy.
Projekt obnovy je zameraný na vlastníkov starších rodinných domov, kde je stále vysoký potenciál energetických úspor. Investícia umožňuje financovať tradičné opatrenia na úsporu energie (napr. tepelná izolácia, výmena okien, výmena neefektívnych zdrojov tepla alebo osadenie nových zariadení využívajúcich OZE) a opatrenia na podporu adaptácie na zmenu klímy (napr. vegetačné strechy).  Podmienkou je finančný príspevok vlastníkov. Úspory energie sa budú overovať prostredníctvom energetických certifikátov, alebo iných príslušných dokumentov.

Výmena zdroja tepla za plynový kondenzačný kotol je možná, ak je súčasťou komplexnej renovácie, predstavuje malú časť celkovej obnovy a spĺňa najvyššie kritéria energetickej efektívnosti (trieda A).
Kotol na spaľovanie biomasy sa nepodporuje.

Na aký účel je možné získať dotáciu – čo môže a čo má byť predmetom obnovy?

Na aké opatrenia je možné žiadať dotáciu?

Predmetom obnovy bude kombinácia nižšie uvedených opatrení, pričom:
a) obnovou musí dôjsť k úspore primárnej energie minimálne o 30% oproti stavu pred obnovou a zároveň
b) súčasťou obnovy RD musí byť aspoň jedno opatrenie zo skupiny A

Skupina opatrení A. zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy:
1. zateplenie obvodového plášťa
2. zateplenie strešného plášťa
3. výmena otvorových konštrukcií
4. zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru v RD, pod ktorým je vykurovaný priestor)
5. zateplenie stropu nevykurovaného suterénu (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru v RD, nad ktorým je vykurovaný priestor)
6. zateplenie podlahy na teréne (vykurovanej miestnosti v RD, pod ktorou nie je iná miestnosť)

Skupina opatrení B. inštalácia zdroja energie (vrátane jeho uvedenia do prevádzky)
1. tepelné čerpadlá
2. fotovoltické panely
3. solárne kolektory
4. plynový kondenzačný kotol – za splnenia všetkých nasledovných podmienok, že je:
a) súčasťou komplexnej10 obnovy
b) na energetickom štítku zatriedený do energetickej triedy A
c) v súlade s požiadavkami na ekodizajn11
d) zastaraný plynový kotol alebo zdroj tepla na báze uhlia, resp. oleja nahradený novým plynovým kondenzačným kotlom
5. rekuperácia
6. iný tepelný zdroj (napríklad elektrokotol)

Skupina opatrení C. zelená strecha
1. intenzívna
2. extenzívna

Skupina opatrení D. akumulačná nádrž na dažďovú vodu
1. podzemná
2. nadzemná

Skupina opatrení E. inštalácia tieniacej techniky
Trvalo inštalované stavebné výrobky vonkajšej tieniacej techniky s pohyblivými prvkami, umožňujúcimi nastavenie úrovne zatienenia, ktoré slúži
k zníženiu tepelnej záťaže miestností nachádzajúcich sa vnútri obálky budovy.

Skupina opatrení F. odstránenie azbestu

Okrem realizácie vyššie uvedených skupín opatrení a opatrení je možné finančné prostriedky poskytnúť aj na prípravu sprievodnej dokumentácie, a to na:
1. projektovú dokumentáciu, vrátane projektového energetického hodnotenia15
2. energetický certifikát východiskového stavu RD16
3. energetický certifikát po obnove RD17

Obnova RD bude realizovaná v súlade so:
a. zákonom č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o EHB),
b. zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), c. zákonom č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, d. vyhláškou č. 364/2012, ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti
budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (vyhláška o EHB).

Na obnovu akej nehnuteľnosti je možné žiadať o finančné prostriedky?

Prostriedky sú poskytované na obnovu rodinného domu. Rodinný dom (ďalej len „RD“) je existujúca, užívaná budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie.

Na získanie dotácie musí rodinný dom spĺňať nasledovné podmienky:

1. nachádza sa na území Slovenskej republiky
2. na liste vlastníctva je evidovaný ako „rodinný dom“
3. bol postavený pred rokom 2013
4. je využívaný výlučne, resp. v prevažnej miere na bývanie; v prípade zmiešaného využitia nesmie podlahová plocha domu využívaná na iný účel ako na bývanie presiahnuť 10% celkovej podlahovej plochy domu
5. je v projektovom energetickom hodnotení alebo energetickom certifikáte5 zatriedený ako rodinný dom
6. nie je na viac ako 20% jeho kapacity využívaný na hospodárske účely
7. energetická hospodárnosť7 RD pred obnovou je určená odborne spôsobilou osobou v projektovom energetickom hodnotení alebo energetickom certifikáte