Bioplynová stanicaBioplynové stanice sú moderné a ekologické zariadenia, ktoré sa bežne prevádzkujú v SR aj vo svete. Spracovávajú širokú škálu materiálov alebo odpadov organického pôvodu prostredníctvom procesu anaeróbnej digescie bez prístupu vzduchu v uzavretých reaktoroch. Výsledkom procesu je bioplyn, ktorý je zatiaľ najčastejšie využívaný k výrobe elektriny a tepla, a ďalej digestát, ktorý sa dá použiť ako kvalitné hnojivo (obdoba kompostu).

Štatistika výroby bioplynu v EU dokladá rastúci význam tohto oboru napr. z hľadiska výroby obnoviteľnej energie. V roku 2006 bolo v rámci zemí EU z bioplynu, kalového plynu a skládkového plynu vyrobených celkom 17,3 TWh elektrickej energie (teda 17,3 miliárd kWh). Porovnanie s rokom 2005 pritom ukazuje medziročný nárast výroby elektriny o necelých 29 % (celkom 13,4 TWh v roku 2005). Pre predstavu: množstvo elektrickej energie, vyrobenej z bioplynu v celej Európe, prevyšuje o 44 % výrobu elektrickej energie českej jadrovej elektrárne Temelín (12,02 TWh v roku 2006).

Bioplynové stanice spracovávajú mimo vedľajších poľnohospodárskych produktov aj priemyslové a komunálne bioodpady. Bioplynové stanice môžu byť poľnohospodárske, kde býva najčastejšie prevádzkovateľom väčší poľnohospodársky podnik, alebo stanice komunálnej a priemyslové súvisiace s čističkami odpadových vôd, kde býva prevádzkovateľom napr. mesto či priemyslový podnik. Do kategórie bioplynových staníc sa zaraďuje aj skládkový plyn, ktorý je riadenie produkovaný zo skládok odpadov.

Zdroj: Wikipedia